Informacje

SĄD OKRĘGOWY WE WŁOCŁAWKU POSZUKUJE  LEKARZY:

  1. zainteresowanych pełnieniem funkcji biegłego sądowego
  2. zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisku specjalisty w zakresie pediatrii lub psychiatrii w opiniodawczym zespole sadowych specjalistów

               Uprzejmie informuję, iż Sąd Okręgowy we Włocławku poszukuje  osób chętnych na  pełnienie funkcji biegłego sądowego dla potrzeb sądów okręgu włocławskiego z dziedziny medycyna o specjalizacji:

chirurg, chirurg naczyniowy, choroby zakaźne, dermatolog, endokrynolog, gastrolog, gastroenterolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, medycyny pracy, nefrolog, neurolog, neurochirurg, okulista, onkolog, ortopeda, psychiatra, psycholog, pulmonolog, reumatolog, urolog.

       Zgodnie z § 12.1  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 2005, Nr 15, poz.133) biegłym może być ustanowiona osoba która spełnia poniżej wyszczególnione  kryteria:

  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. ukończyła 25 lat życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, sztuki, rzemiosła,  a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

         Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być  wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego.

          Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

         Dokumenty na biegłego sądowego należy składać u kierownika  Oddziału Administracyjnego  pokój Nr 12 Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 22.

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem: (54) 42 22 513.


Ponadto  Sąd Okręgowy we Włocławku poszukuje osób chętnych na stanowisko specjalisty w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych w zakresie pediatrii i psychiatrii.

Konkurs na stanowisko specjalisty w OZSS będzie ogłoszony na stronie internetowej Sądu w miesiącu wrześniu 2017r.

Kandydatami mogą być osoby, które:

-  mający pełną zdolność do czynności prawnych,

- posiadający obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

-  mający nieposzlakowaną opinię,

-  który nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- przeciwko któremu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-  którego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,

-  posiadający specjalizację z zakresu psychiatrii lub posiadający specjalizację z zakresu pediatrii. 

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem: (54) 42 22 551 lub 510.

Rejestr zmian dla: Informacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
b/d