BOI Informacje

W celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji, zarządzeniem nr 31/2013 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dniem 2 kwietnia 2013 r. w Sądzie Okręgowym we Włocławku utworzone zostało Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią akt

UWAGA:

Pracownik Biura Obsługi Interesantów udziela informacji we wszystkich sprawach toczących się przed Sądem Okręgowym we Włocławku w I lub II instancji w wydziałach:

 • I Cywilnym,
 • III Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,
 • IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Informacje dotyczące spraw:

 • II Wydziału Karnego
 • Sekcji Odwoławczej II Wydziału Karnego

będą udzielane w sekretariacie Wydziału Karnego oraz w sekretariacie Sekcji Odwoławczej mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 22.

 

Natomiast przeglądanie akt spraw w czytelni akt dotyczy wszystkich ww. wydziałów.

 

Zgodnie z § 28 ust. 5  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.) do zadań biura obsługi interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

                                                      

Informacje o aktualnym stanie spraw można uzyskać logując się
do
Portalu Informacyjnego sądów apelacji gdańskiej .
https://portal.gdansk.sa.gov.pl/login

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych oraz informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych (w tym m.in. ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie informacji niejawnych).

Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną.

 

Rejestr zmian dla: BOI Informacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d